Handelsbetingelser

1. SALGSBETINGELSER 

1.1. Disse betingelser (“Betingelserne“) finder anvendelse på  alle køb af varer (“Varer“), der er foretaget af enhver kø ber (“Køber“) hos Materialefrabrikken ApS, CVR-nr.  43828835 (“Sælger“).  

1.2. Andre betingelser, kutymer og lignende, herunder Kø bers betingelser, finder ikke anvendelse, uanset om Kø ber har henvist eller måtte henvise hertil i ordrer, e mails, breve, på hjemmeside mv., medmindre disse er  skriftligt og udtrykkeligt accepteret af Sælger. 

2. TILBUD OG ORDRE 

2.1. Alle ordrer skal indgives via hjemmesiden www.materia lefabrikken.dk. 

2.2. Tilbud fra Sælger er ikke bindende og skal kun betragtes  som en opfordring til Køber til at afgive en ordre. Sælger  kan således på ethvert tidspunkt tilbagekalde et tilbud, indtil der er indgået en Aftale.  

2.3. Alle ordrer fra Køber er uigenkaldelige, indtil enten en  Aftale er indgået, eller Sælger har afslået ordren. Sælger  kan frit vælge, om Sælger vil acceptere eller afslå en or dre.  

2.4. Der er indgået en aftale (“Aftale“), når Sælger skriftligt  har accepteret Købers ordre enten ved afgivelse af en or drebekræftelse eller udstedelse af en faktura til Køber.  Enhver Aftale inkorporerer Betingelserne. 

2.5. Sælger kan inden for 24 timer efter indgåelsen af en Af tale annullere Aftalen uden omkostninger. 

2.6. Afviger Sælgers ordrebekræftelse fra Købers ordre, skal  Køber inden to arbejdsdage efter, at Sælger har afgivet  sin ordrebekræftelse, meddele Sælger derom. Hvis ikke  Køber giver en sådan meddelelse, anses ordrebekræftel 

sen for at være accepteret af Køber.

3. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER 

3.1. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes sær skilt. 

3.2. Betaling sker i forbindelse med bestilling af Varer via  hjemmesiden www.materialefabrikken.dk. 

4. SÆLGERS OPLYSNINGER 

4.1. Oplysninger fra Sælger vedrørende en Vares anvendelig hed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i ka taloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er  alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som  tilsikrede. 

4.2. Sælger har ret til at ændre specifikationerne af Varerne uden varsel, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe  for Køber. 

4.3. Køber skal acceptere mindre afvigelser i forhold til Varer nes specifikke materiale og farve. 

5. ANNULLATION 

5.1. Varer,  

(i) der allerede er bestilt eller leveret; eller 

(ii) der er indkøbt eller særligt fremstillet til Køber, 

kan ikke annulleres eller returneres af Køber, medmin dre dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt med Sælger. Sæl ger har i denne forbindelse ret til at opkræve et annulla tionsgebyr. 

5.2. Sælger er berettiget til at annullere, jf. pkt. 2.5.

6. LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG 

6.1. Levering sker Ex Works (Incoterms 2020) fra Sælgers la ger. 

7. LEVERINGSDATO 

7.1. De i tilbuddet anførte leveringsdatoer er anslåede og kan  ændres, indtil en Aftale er indgået. 

7.2. Hvis levering forsinkes, har Sælger ret til at forlænge den  aftalte leveringsdato med en periode, der er rimelig un der hensyntagen til de givne omstændigheder. Sælger  har endvidere ret til at forlænge den aftalte leverings dato, selvom årsagen til forsinkelsen måtte opstå efter  den aftalte leveringsdato. Sælgers ret til at forlænge le veringsdatoen i medfør af dette pkt. 8.2 gælder dog ikke,  hvis forsinkelsen skyldes Sælgers uagtsomhed.  

7.3. Hvis Sælger overskrider leveringsdatoen eller en forlæn get leveringsdato, jf. pkt. 7.2, med mere end en måned  for hele eller dele af leverancen, kan Køber skriftligt fast sætte en rimelig endelig frist for levering. Hvis Sælger  ikke leverer Varerne inden udløbet af denne endelige  frist, og dette skyldes Sælgers uagtsomhed, kan Køber  skriftligt ophæve Aftalen for den del af leverancen, der  ikke er leveret inden den af Køber fastsatte rimelige og  endelige frist. Uanset om Køber ophæver eller oprethol der Aftalen, har Køber ikke ret til erstatning eller godtgø relse for hverken direkte eller indirekte tab eller omkost ninger.

8. KØBERS UNDERSØGELSES- OG REKLAMATIONSPLIGT 

8.1. Køber er forpligtet til straks at undersøge Varerne ved le vering.  

8.2. Hvis Køber konstaterer eller burde have konstateret, at  Varerne lider af en mangel, skal Køber straks gøre mang len gældende over for Sælger. Reklamation skal ske  skriftligt og senest inden for to dage. Reklamerer Køber  ikke rettidigt, bortfalder Købers ret til at gøre manglen  gældende. 

8.3. Konstaterer Sælger, at en Vare, som Køber reklamerer over, er mangelfri, er Sælger berettiget til at fakturere  omkostninger afholdt af Sælger som følge af Købers  uretmæssige reklamation.

9. MANGLER 

9.1. Sælger er ansvarlig for mangler, dog kun hvis  

(i) Varerne ikke er blevet anvendt mere intensivt eller  på anden måde, end hvad der er aftalt eller er  

sædvanligt for den pågældende type Varer;  

(ii) Varerne ikke er blevet ændret, og der ikke er ble vet foretaget andre indgreb i Varerne; og  

(iii) Varerne er blevet håndteret, opbevaret, vedlige holdt og anvendt i overensstemmelse med, hvad  der er sædvanligt for den pågældende type Varer.  

I tilfælde af mangler, som Sælger er ansvarlig for, har  Sælger ret til at foretage afhjælpning eller omlevering.  Sælger er berettiget til at foretage flere afhjælpninger el ler omleveringer. 

9.2. Sælgers ansvar er begrænset til mangler, der gøres gæl dende senest 1 måned efter leveringsdatoen. Sælger er  ansvarlig for mangler ved de dele af Varerne, som Sælger  har repareret eller udskiftet med nye Varer i overens stemmelse med pkt. 9.1, i henhold til de vilkår i Aftalen,  der gælder for de oprindelige Varer. Sælgers ansvar for  mangler ved en Vare vil dog aldrig kunne gøres gæl dende senere end 12 måneder fra leveringsdatoen.  

9.3. Hvis Sælger ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til  pkt. 9.1 inden for rimelig tid, kan Køber skriftligt kræve,  at Sælger gør dette inden udløbet af en endelig frist, som  minimum skal være 30 dage fra Købers meddelelse. Hvis  Sælger ikke opfylder sine forpligtelser inden udløbet af  denne frist, kan Køber kræve et forholdsmæssigt afslag i  prisen.  

9.4. Hvis manglen er væsentlig, og Sælger ikke har opfyldt  sine forpligtelser i henhold til pkt. 11.1 inden for den en delige frist under pkt. 11.2, kan Køber skriftligt ophæve  Aftalen. I tilfælde af ophævelse er Køber berettiget til at  få sit tab godtgjort. Den samlede godtgørelse kan dog  ikke overstige et beløb svarende til købsprisen under Af talen. Køber kan alene hæve Aftalen for den del af den  samlede leverance, der lider af en mangel. 

9.5. Mangelfulde dele i en Vare, der udskiftes i overensstem melse med pkt. 9.1, skal leveres tilbage til Sælger og bli ver Sælgers ejendom, når disse er udskilt fra den Vare, de var indføjet i. 

10. PRODUKTANSVAR 

10.1. Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis skaden  skyldes uagtsomhed hos Sælger eller andre, som Sælger  har ansvaret for. 

10.2. Sælger er ikke ansvarlig for skade på løsøre eller fast  ejendom, som opstår, mens Varerne er i Købers besid delse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade, som 

Varerne har forvoldt på produkter fremstillet af Køber el ler på produkter, hvori Varerne indgår. 

10.3. Hvis Sælger ifalder produktansvar over for tredjemand,  er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme  omfang, som Sælgers ansvar er begrænset over for Kø ber i henhold til pkt. 10.1 og 10.2. 

10.4. Hvis tredjemand rejser krav mod en af parterne som  følge af skade forvoldt af Varerne, skal den pågældende  part omgående underrette den anden part herom. Hvis  ikke en sådan underretning sker, fortaber parten ethvert  krav mod den anden part i relation til tredjemands krav. 

10.5. Sælger og Køber er gensidigt forpligtede til at lade sig  sagsøge ved den ret eller voldgiftsret, der behandler et  krav mod én af dem, på grundlag en skade, som påstås  forårsaget af Varerne. 

11. FORCE MAJEURE 

11.1. Enhver omstændighed uden for en parts kontrol, såsom  brand, krig, epidemier, karantænerestriktioner, mobilise ring eller militær oprustning af et tilsvarende omfang,  beslaglæggelse, konfiskation, valutarestriktioner, op stand og civile optøjer, cyberangreb, mangel på trans portmidler, restriktioner i brug af strøm og mangler ved  eller forsinkelser i levering fra underleverandører, skal  anses for ansvarsfritagende for parten, så længe den på gældende omstændighed foreligger, hvis den pågæl dende omstændighed forhindrer partens opfyldelse af  Aftalen eller gør opfyldelsen af Aftalen urimeligt byrde fuld.  

11.2. Den part, som ønsker at påberåbe sig en ansvarsfriheds grund som nævnt i pkt. 11.1, skal uden ugrundet ophold  skriftligt underrette den anden part om omstændighe dens opståen og ophør. Hvis Køber på grund af en an svarsfrihedsgrund som nævnt i pkt. 11.1 ikke opfylder sine forpligtelser, skal denne godtgøre Sælger omkost ningerne i forbindelse med sikring og beskyttelse af Va rerne. Køber skal ligeledes godtgøre Sælger alle omkost ninger til personale, underleverandører og udstyr, der  med Købers samtykke holdes klar til genoptagelse af ar bejdet. 

11.3. Uanset de øvrige bestemmelser i Betingelserne har  begge parter ret til at ophæve Aftalen ved skriftlig med delelse til den anden part, hvis opfyldelsen af Aftalen er  forsinket mere end 6 sammenhængende måneder som  følge af en ansvarsfrihedsgrund som beskrevet i pkt.  11.1. 

12. ANSVARSBEGRÆNSNING 

12.1. Sælger er ikke ansvarlig for skader eller tab som måtte  opstå ved anvendelsen af Varerne på/i/ifm. andre va rer/produkter/materialer, med mindre skaden er for voldt ved grov uagtsomhed eller fortsæt. 

12.2. Sælger er ikke ansvarlig for følgetab, avancetab, tabt for tjeneste, produktionstab eller andet indirekte tab hos  Køber.

12.3. Sælgers ansvar under en Aftale er begrænset til 20 % af  det samlede beløb, Køber har betalt under Aftalen, dog  gælder denne ansvarsbegrænsning ikke, hvis Sælgers an svar er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsæt. 

13. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 

15.1 Køber opnår ingen rettigheder i form af licenser, paten ter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre immate rielle rettigheder til Varerne.

14. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER 

14.1. Sælger har ret til at overdrage alle rettigheder og forplig telser under Aftalen til tredjemand. Køber har ret til at  

overdrage alle rettigheder under Aftalen til tredjemand,  men kan kun overdrage sine forpligtelser under Aftalen  til tredjemand efter Sælgers udtrykkelige og skriftlige ac cept. 

15. TVISTER OG LOVVALG 

15.1. Dansk ret finder anvendelse på tvister imellem parterne. 

15.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen,  herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens, gyldig hed eller opsigelse, skal afgøres ved voldgift ved Vold giftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne  regler herom, som er gældende ved indledningen af  voldgiftssagen.

DET SIGER VORES KUNDER

Gør som +100 andre gulvfirmaer i Danmark og få store besparelser på dine gulvmaterialer – køb online hos Materialefabrikken.

Vil du være en af vores glade kunder?

GulvKanonen
Vi holder meget øje med udgifterne til vores materialer og prøver at holde dem nede, uden at det går udover kvaliteten.

BeKa Gulvservice
Jeg fik mine materialer allerede dagen efter, jeg havde bestilt. Så leveringen gik meget hurtigere, end jeg havde forventet.

BB Gulv og Maler
Til de priser havde jeg nok en smule tvivl om kvaliteten, men alle materialer var identiske med dem jeg købte hos min grossist, så alt er perfekt.

Denis Gulvteknik
Jeg har sparet mange penge på mine materialer ved at købe hos Materialefabrikken. De har ikke kun lave priser, men også billig fragt.

Hurtig og fleksibel levering i hele landet

Materialefabrikken leverer dagligt slibeprodukter og service til gulvslibningsfirmaer i hele landet. Vi samarbejder med nøje udvalgte landsdækkende logistikvirksomheder, så vi kan levere med kurér, til pakkeshops eller til erhvervsadresser. For dig betyder det hurtig og fleksibel dag-til-dag-levering i hele landet.

Vi ved, at tid er penge. Vi ved også, at du ikke ønsker at bruge dyrebar tid på at købe materialer i en fysisk butik inden for butikkens åbningstid. Når du køber materialer hos os, kan du derimod fortsætte arbejdet, mens din ordre er på vej. Og det sparer dig tid og penge.

Skriv til os

Opret konto